Water wordt niet meer ingelaten in merengebied

woensdag 31 juli 2013

Het waterschap Reest en Wieden is 17 juli gestart met het inlaten van water in het merengebied van Nationaal Park Weerribben-Wieden. Door de droogte is het gemiddelde waterpeil gezakt naar N.A.P. -0.83 meter en zijn maatregelen noodzakelijk.
In de waterhuishouding van Noordwest-Overijssel speelt een zorgvuldig peilbeheer een belangrijke rol.
Waterinlaat is nodig voor het op peil houden van het water in de boezem en de polders, onder andere voor landbouw, scheepvaart, natuur, recreatie en fundering. Met deze maatregel kan het streefpeil in de boezem en de polders worden gehandhaafd. De vier schotten/stuwen op de locaties Eendegat, Teutegat, Moespotvaart en Stobbekamp zijn geplaatst en de overvaarbare stuwen in de Vaartsloot noord en zuid zijn in werking.

In overeenstemming met het waterbeheerplan stelt het waterschap het inlaten van water zo lang mogelijk uit. De reden is dat het ingelaten water uit het IJsselmeer een andere samenstelling heeft dan het water in het boezemgebied. Gebiedsvreemd water herbergt meer stikstof en fosfaten en is minder geschikt voor de natuurgebieden de Weerribben en de Wieden. Het ingelaten water komt rechtstreeks uit het IJsselmeer en stroomt via het Vollenhovermeer naar de inlaat bij het gemaal A.F. Stroink. Daarna bereikt het water in korte tijd het merengebied van noordwest Overijssel. Gelet op de weersvoorspelling van aanhoudende droogte duurt het inlaten van water waarschijnlijk enige tijd.

Aanleiding
Dit voorjaar is er onvoldoende neerslag gevallen. Het streefpeil in het boezemgebied dat normaal beweegt tussen N.A.P. - 0.73 meter en N.A.P. - 0.83 meter, wordt nu niet meer gehaald. Andere oorzaken van de daling zijn verdamping, wegzijging en beregening. Het waterschap Reest en Wieden laat dit jaar voor de eerste keer water in.

Beperkte inlaat
De inlaat van water gebeurt bij het gemaal A.F. Stroink (Vollenhove) en start als het gemiddelde peil ligt op N.A.P. - 0.83 meter. De inlaat zal weer worden dichtgezet als het peil twee centimeter is gestegen. Alleen bij een overschot aan neerslag stijgt het niveau meer. Ook de windrichting heeft invloed op de waterstand. Hierdoor kan in sommige delen van het gebied de waterstand zakken tot een niveau beneden N.A.P. - 0.83 meter en kunnen sommige sloten tijdelijk droog komen te liggen.

Nagekomen bericht:
Op 31 juli is het boezempeil, door de vele regen, weer zo hoog dat de boezeminlaat is gesloten. De schotten/stuwen zijn niet verwijderd en de overvaarbare stuwen blijven nog wel in werking.

Voor de actuele waterstanden, klik hier
Meer informatie: zie www.reestenwieden.nl