Nationaal Park nieuwe stijl in volle gang

vrijdag 18 december 2015

Sinds 1 september jongstleden is het kernteam officieel van start gegaan met het transitietraject ‘Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl’.
Doel van dit proces is om een toekomstbestendige organisatie voor het Nationaal Park te ontwikkelen.
Het kernteam bestaat uit diverse gebiedspartners: ondernemers, de terrein beherende organisaties, vertegenwoordigers van de Plaatselijke Belangen en de gemeente.  “Door samen met elkaar na te denken over de inhoud van een Nationaal Park nieuwe stijl, wordt het echt iets van het gebied; een Nationaal Park zijn we met elkaar” aldus Janet Visser, programmamanager van het transitieproces.

Met het stopzetten van de provinciale rol in de organisatie van het Nationaal Park Weerribben-Wieden, dat zich in het hart van de gemeente Steenwijkerland bevindt, was het de gemeente Steenwijkerland die de handschoen heeft opgepakt. Samen met de diverse kernpartners is een startdocument ontwikkeld. Vervolgens heeft de gemeenteraad in september 2015 formeel de opdracht gegeven aan het kernteam om tot een zelfstandige, toekomstbestendige organisatie voor het Nationaal Park Weerribben-Wieden te komen. Dit Nationaal Park nieuwe stijl moet in 2017 vorm hebben gekregen. Het kernteam denkt hierbij onder andere na over de inhoudelijke ontwikkelingen omtrent het merk ‘Nationaal Park Weerribben-Wieden’, het in kaart brengen van en organisatie rondom informatie- en bezoekersstromen en de grenzen van het Nationaal Park.
Projectgroepen zijn inmiddels van start gegaan met het uitwerken van deze deelopdrachten. Ook is draagvlak onder de inwoners van het gebied een van de pijlers van deze transitie. Klaas van der Vegt, vertegenwoordiger van Plaatselijke Belangen in de Wieden: “Het Nationaal Park is van ons allemaal, het is dan ook belangrijk om de inwoners van het gebied te blijven betrekken bij de ontwikkelingen.“

Wethouder Jacques Wagteveld (gemeente Steenwijkerland): “Wij zijn verheugd met de voortgang van het proces, waarvoor het kernteam in gezamenlijkheid de verantwoordelijkheid neemt en enthousiast aan de slag is.” Roel van Hoorn (KOPTOP) is ook positief: “Met dit proces zijn we bezig aan een unieke samenwerking; verschillende gebiedspartners en belanghebbenden aan één tafel, met één gemeenschappelijk doel: een duurzaam Nationaal Park.

Het kernteam heeft onlangs haar eerste voortgangsrapportage gepresenteerd aan het college van B&W.
In juni zal een definitief voorstel voor het Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl gepresenteerd worden aan college en gemeenteraad.