LIFE-project bij Zwartsluis van start

donderdag 12 november 2015

Natuurmonumenten is bij Zwartsluis begonnen met de tweede fase van het zogenoemde LIFE-project. Dat moet uiteindelijk leiden tot nieuw trilveen in De Wieden.

Trekgaten en drijftillen
Dit voorjaar rondde Natuurmonumenten een project van negen hectare bij Belt-Schutsloot af. Ook bij Zwartsluis gaat het om negen hectare en om het aanpakken van verbost gebied, vertelt Arco Lassche van Natuurmonumenten. “Straks komen de oude trekgaten weer tevoorschijn. Die zijn nu bijna onzichtbaar door de bebossing. Belangrijkste doel is vervolgens dat er weer drijftillen ontstaan.

Bijzondere soorten helpen
Daarvoor krijgt Natuurmonumenten Europese subsidie. Met het herstel van de drijftillen werkt de organisatie aan de voor Nationaal Park Weerribben-Wieden zo kenmerkende vegetatie, waaronder krabbenscheer, trilvenen, blauwgraslanden en galigaanmoerassen. Daarin kunnen bijzondere planten en dieren leven zoals de grote vuurvlinder, de gevlekte witsnuitlibel, de groenknolorchis en de otter.

Hopen op vorst
De werkzaamheden bij Zwartsluis duren vermoedelijk tot medio maart 2016. “Dat is sterk afhankelijk van de weeromstandigheden. Met vorst kunnen we sneller werken omdat we dan makkelijker met materieel ter plaatsen kunnen komen”, aldus Lassche. Vanaf de weg zijn de werkzaamheden niet te zien.

LIFE & NATURA 2000
LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en diersoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit. LIFE draagt bij aan de realisatie van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. De gebieden waar 'Nieuw leven in het veen' plaatsvindt, vormen elk op zich een onmisbare schakel in dit netwerk.