Gebiedspartners stemmen in met traject NPWW nieuwe stijl

dinsdag 7 juli 2015

Het college van B&W van Steenwijkerland, vertegenwoordigers van terreinbeheerders, ondernemers en inwoners hebben ingestemd met het startdocument Nationaal Park Weerribben-Wieden (NPWW) nieuwe stijl. In het startdocument staat verwoord met welke opdracht en kaders het kernteam aan de slag kan.

Het kernteam bestaat uit de bovengenoemde partijen en streeft er naar om in 2016 de contouren voor het nieuwe NPWW op tafel te hebben.

Gemeente
Wethouder Jacques Wagteveld ‘De provincie Overijssel heeft eind 2014 de regierol voor het NPWW los gelaten. Als college voelden we ons toen geroepen om deze regierol op te pakken. Daarbij stond voor ons wel vast dat we dit alleen konden doen als hiervoor voldoende draagvlak bestond en daarmee deelname werd verkregen uit het gebied’.
Ook uit de gemeenteraad kwam de nadrukkelijke wens naar voren om draagvlak uit het gebied te verkrijgen voor het NPWW nieuwe stijl.
Jacques Wagteveld ‘En dat is gelukt! Er is veel voorbereidend werk verzet. Zo zijn er gebiedsbijeenkomsten en werkbezoeken aan andere Nationaal Parken georganiseerd en hebben wij samen met onze gebiedspartners en gemeenteraad kunnen zien dat er een mooie toekomst voor het NPWW is. Een toekomst waar alle partijen uit ons gebied baat bij kunnen hebben. Daarvan is iedereen overtuigd. Wat mij betreft gaan we, na instemming van de gemeenteraad, met frisse moed aan de slag met het NPWW nieuwe stijl. Daarbij leveren alle kernpartners personele inzet voor het kernteam’.

Terreinbeheerders
De terreinbeheerders laten bij monde van Bea Claessens weten ‘Het Nationaal Park is een keurmerk voor de bijzondere kwaliteit van het gebied. Goed dat de gemeente de handschoen oppakt en mooi dat we het proces met alle partners samen aangaan’.

Plaatselijk Belangen
De Plaatselijke Belangen zijn blij, dat ze nu deel uitmaken van het kernteam. Hiermee wordt de leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners in en om het Nationaal Park bevorderd. We gaan uit van een goede en constructieve samenwerking met de andere partners in het kernteam’ aldus Klaas van der Vegt namens de Plaatselijk Belangen.

Ondernemers
Het Ondernemersplatform Steenwijkerland (OPS), een vrijwillig samenwerkingsverband van alle ondernemersorganisaties in Steenwijkerland, heeft zich bereid verklaard mee te werken aan verkenningen. Deze verkenningen kunnen leiden tot een brede economische verankering van het NPWW in Steenwijkerland.

De ontwikkelingen voor het NPWW hebben inmiddels ook op rijksniveau de aandacht getrokken. Dat blijkt uit het werkbezoek aan het NPWW van programmadirecteur Nationale Parken, dhr. C. Lever, die ook met de kernpartners heeft gesproken. De gemeenteraad neemt in september een besluit over het benodigde krediet voor het traject NPWW nieuwe stijl.

- Startdocument 'Plan van Aanpak Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl'
- Opdrachtbrief van college van B&W aan kernpartners NPWW

Meer informatie over het proces 'Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl', klik hier