Even bijpraten over het Nationaal Park – gebiedspartners denken mee!

donderdag 10 maart 2016
Op woensdagavond 24 februari stond de avond in het teken van het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het kernteam, die zich bezig houdt met de transitie van het Park, nodigde diverse gebiedspartners uit in ’t Lokaal in Kalenberg, om mee te denken over uiteenlopende deelonderwerpen.

In het proces om te komen tot een Nationaal Park nieuwe stijl zijn er een zestal deelprojecten van start gegaan. Daarin is er aandacht voor de onderwerpen begrenzing, merkontwikkeling, communicatie en draagvlak, toegangspoorten, organisatie en financieringsmodellen en monitoring. Deze projectgroepen worden geleid door de kernteamleden zelf, die woensdagavond in korte pitches toelichtten waarom hun onderwerp zo belangrijk is voor het Nationaal Park nieuwe stijl.

Deelsessies
Vervolgens was er voor de aanwezigen de gelegenheid om aan te schuiven bij een deelproject naar keuze, waarnaar er in productieve deelsessies werd gebrainstormd over bijvoorbeeld begrenzingsvoorstellen of leuke activiteiten voor inwoners van het gebied. Zo stond in de deelprojecten merkontwikkeling en toegangspoorten ‘het verhaal van dit gebied’ centraal. 

Ter afsluiting van de avond werd er vanuit de deelsessies teruggekoppeld. Zo kwam uit de ‘brain write’ sessie bij het deelproject ‘Communicatie en draagvlak’ het idee van de “Riet Run” naar voren. En werd bij de deelsessie ‘Merkontwikkeling’ nostalgisch over Kalenberg als Vrijstaat gesproken. Bij het deelproject ‘Governance en financiering’ ging men op zoek naar nieuwe creatieve manieren voor structurele financiering van het Nationaal Park nieuwe stijl. En bij de deelsessies ‘Begrenzing’ en ‘0-meting & monitoring’ was er aandacht voor het thema leefbaarheid. Is een groter Nationaal Park ook leefbaarder? En wat is de invloed van toerisme op de natuur? Lees hieronder de terugkoppeling uit de deelsessies terug. 

Kortom, het was een interessante avond waarbij het kernteam niet alleen de aanwezigen kon meenemen in haar vooruitgang, maar was het goed om met een bredere kring van betrokkenen, zoals vertegenwoordigers van de plaatselijke belangen, gemeenteraad en college, te brainstormen over het Nationaal Park Weerribben-Wieden nieuwe stijl.

Het kernteam neemt deze ideeën mee in haar verdere uitwerking van de deelprojecten. In juni komt er een definitief voorstel naar het college van B&W en gemeenteraad die hier vervolgens over zullen besluiten. 

- Terugkoppeling deelsessies, klik hier